Публікації Буряк О.Г.

Список

опублікованих наукових та навчально-методичних праць

за період з 2007 року по даний час

доцента кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Буряка Олександра Григоровича

Номер

п/п

Назва праці

Вид видання

(монографія, стаття, тези)

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

Кількість сторінок

Прізвища

всіх авторів

(співавторів)

1.         

Зміни нітроксидергічної системи у новонароджених із запаленням легенів

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т.11, №4. – С. 85-87. (фахове видання)

3

Ященко Ю.Б.,

Ященко Л.В.,

Буряк О.Г.

2.         

Ефективність кристалоїдно-колоїдної інфузійної терапії гострого ураження легень у новонароджених

тези

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2007. – №4. – С. 32-33. (фахове видання)

2

Ященко Л.В.,

Ященко Ю.Б.,

Буряк О.Г.,

Альошина Г.В.

3.         

Особливості системного цитокіногенезу у новонароджених при синдромі гострого ушкодження легенів

тези

Перинатология и педиатрия. – 2007. – № 3 (31), часть 2. – С. 43. (фахове видання)

1

Ященко Ю.Б.,

Буряк О.Г.

4.         

Показники стабільних метаболітів оксиду азота в легеневих експіратах у новонароджеих із запаленням легенів

тези

Мат-ли І з’їзду неонатологів України, 24-25 жовтня 2007. – Одеса: Одеський держ. медич. ун-т, 2007. – С. 135.

1

Ященко Ю.Б.,

Буряк О.Г.

5.         

Біохімічні показники змін легеневого гомеостазу у новонароджених при критичних станах на тлі постасфіктичного синдрому та реалізації внутрішньоутробного інфікування

тези

Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Перинатальна охорона плода: діагностика та фармакокорекція» (Чернівці, 1-2 листопада 2007 р.) / М-во охорони здоров’я України, асоціація перинатологів України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці: Буковинський держ. мед. ун-т., 2007.  – С. 190-192.

3

Ященко Ю.Б.,

Буряк О.Г.,

Чепура О.Я.

6.         

Окисний стрес у новонароджених при критичних станах

тези

Мат-ли наук.-практ. конф. «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (Тернопіль, 12-13 квітня 2007 р.) / Тернопіль: Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського, 2007. – С. 24-25.

2

Ященко Ю.Б.,

Буряк О.Г.

7.         

Изменения легочного гомеостаза у новорожденных при синдроме острого повреждения легких

тези

Мат-лы 80-ой конф. СНО СПбГМА им. И.И.Мечникова «Человек и его здоровье – 2007» (24 апреля 2007 г.) / Санкт-Петербургская гос. мед. акад. им. И.И.Мечникова. – СПб.: Санкт-Петербургская гос. мед. акад. им. И.И.Мечникова, 2007. – С. 35-36.

2

Буряк О.Г.

8.         

Зміни легеневого гомеостазу у новонароджених при синдромі гострого ушкодження легень

тези

Мат-ли Міжнародної студ. наук. конф. «Молодь – медицині майбутнього», 26-27 квітня 2007 р. збірник тез доповідей. – Одеса: Одеський держ. мед. ун-т, 2007. – С. 244-245.

2

Буряк О.Г.

9.         

Oxidative stress in newborns under critical conditions

тези

Third International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors. – Theses. – Bialystok, 10-11 May 2007. – P. 60-61.

2

Yu.B.Yashchenko,

O.G.Buriak

10.      

Биохимические показатели изменения легочного гомеостаза у новорожденных при критических состояниях

стаття

Бюллетень Северного государственного медицинского университета. – 2008. – №1 (20). – С. 101-102.

2

Буряк О.Г.

Татарчук Н.А., Ходан Л.Я.

11.      

Біохімічні показники змін легеневого гомеостазу у новонароджених при критичних станах

стаття

Український медичний альманах. – 2008. – Т. 11, №2. – С. 231-232. (фахове видання)

2

Ященко Ю.Б.,

Буряк О.Г.,

Татарчук Н.О.

12.      

Стан пероксидного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту у новонароджених з тяжкою дихальною недостатністю

стаття

Одеський медичний журнал. – 2008. – №5(109). – С. 64-66. (фахове видання)

3

Ященко Ю.Б., Буряк О.Г.

13.      

Вплив продуктів ліпопероксидації на агрегацію тромбоцитів у новонароджених при окисному стресі на тлі постасфіктичного синдрому

тези

«ХИСТ» Всеукраїнський мед. журнал молодих учених: зб. наук. праць за матеріалами V міжнародної медико-фарм. конф. студентів та молодих вчених, 1-3 квітня 2008 р. / Академія оригінальних ідей, М-во охорони здоров’я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці: Буковинський держ. мед. ун-т, 2008. – С. 39.

1

Буряк О.Г.,

Гончарук М.І.

14.      

Зміни імунологічного статусу в новонароджених при гострому ушкодженні легенів на тлі неонатального інфікування

тези

Мат-ли Українська наук.-практ. конф. «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією» (Харків, 13-14 березня 2008 р.) / М-во охорони здоров’я України, асоціація педіатрів України, Харківська ОДА, Харківський націонал. мед. ун-т. – Харків: Харківський націонал. мед. ун-т, 2008. – С. 22-23.

2

Буряк О.Г.,

Швайко Н.В.

15.      

Показники зміни активності нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові у новонароджених при гострому ушкодженні легенів

тези

Мат-ли V Міжнародної наук.-практ. конф. студентів та молодих учених «Молодь та медицина майбутнього» (Вінниця, 2-3 квітня 2008 р.) / М-во охорони здоров’я України, Вінницький національний мед. ун-т ім. М.І.Пирогова, студентське наукове товариство Вінницького національного мед. ун-ту ім. М.І.Пирогова. – Вінниця: Вінницький національний мед. ун-т ім. М.І.Пирогова, 2008. – С. 177.

1

Буряк О.Г.,

Крамар О.М., Кошкіна О.А.

16.      

Изменения легочной протеолитической активности при острой дыхательной недостаточности у новорожденных

тези

Вестник РГМУ: сб. науч. робот по материалам III Международной Пироговской студенческой науч. мед. конф., 20 марта 2008 г. / ГОУ ВПО РГМУ Росздрава. – М.: ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, 2008. – С. 204-205.

2

Буряк О.Г.,

Ходан Л.Я.

17.      

Стан окиснювальної модифікації білків у новонароджених при окисному стресі

тези

Мат-ли Міжнародної наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», 24-25 квітня 2008 р. збірник тез доповідей. – Одеса: Одеський держ. мед. ун-т, 2008. – С. 328-329.

2

Буряк О.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.      

Окисний та нітроксидергічний статус у новонароджених з гострою дихальною недостатністю

тези

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2008. – №3. – С. 63. (фахове видання)

1

Ященко Ю.Б.,

Буряк О.Г.

19.      

Навколишнє середовище як можливий фактор розвитку різноманітних дихальних розладів у новонароджених

тези

Матеріали науково- практичної конференції «Вікові аспекти схильності організму до шкідливого впливу ксенобіотиків» (Чернівці, 18-19 вересня 2008 р.) / М-во охорони здоров’я України, товариство токсикологів України, Буковинський держ. мед. ун-т, інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України, ДП НДІ Медико-екологічних проблем МОЗ України. – Чернівці: Буковинський держ. мед. ун-т, 2008. – С. 11-12.

2

Буряк О.Г.

20.      

Пізнавальний розвиток дітей м. Чернівці з різних за екологічними характеристиками зон проживання

тези

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки» (Київ, 29-31 жовтня 2008 р.) / Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права, ТОВ «ТК Меганом». – Київ: ТОВ «ТК Меганом», 2008. – С. 91-92.

2

Ященко Ю.Б.,

Буряк О.Г.

21.      

Стан процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у новонароджених з постасфіктичним синдромом

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток наукової думки – 2008» (Миколаїв, 10 жовтня 2008 р.) / ТОВ «Ажур-Експерт», редакція обліково-аналітичного вісника «Фуд-Консалтінг». – Миколаїв: ТОВ «Ажур-Експерт», 2008. – С. 55-56.

2

Буряк О.Г.

22.      

Стан пероксидного окиснення ліпідів у новонароджених при гострій дихальній недостатності

тези

Матеріали науково-практичного симпозіуму «Хірургічні аспекти захворювань кишечника у дітей» (Чернівці, 22-24 жовтня 2008 р.) / МОЗ України, Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці: Буковинський держ. мед. ун-т, 2008. – С. 81-82.

2

Буряк О.Г.

23.      

Вплив надмірної нейтрофільної активації на стан лейкоцитів у новонароджених при окисному стресі

тези

Експериментальна і клінічна медицина. – 2008. – №4. – С. 91. (фахове видання)

1

Буряк О.Г.,

Попелюк Н.О.

24.      

Обґрунтування антиоксидантної терапії в новонароджених з синдромом гострого ушкодження легенів

стаття

Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2008. – Т. 8, №4 (24), Ч. 1. – С. 189-190. (фахове видання)

2

Ященко Ю.Б.,

Буряк О.Г.

25.      

Стан системи неспецифічного захисту за показниками активності нейтрофільних гранулоцитів крові у новонароджених при гострому ушкодженні легенів

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2008. – Т. 7, №4. – С. 9-10. (фахове видання)

2

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

26.      

Вивчення стану вільнорадикального окиснення у новонароджених при гострій дихальній недостатності

тези

Мат-ли XIII міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р. збірник тез доповідей. – Тернопіль: Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського, 2009. – С. 102.

1

Буряк О.Г.

27.      

Assessment of free-radical oxidation in newborns with acute respiratory failure

тези

Мат-ли 81 Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Теоретические и практические аспекты современной медицины», 23-24 квітня 2009 р. збірник тез доповідей. – Сімферопіль: Кримський держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського, 2009. – С. 115.

1

Буряк О.Г.

28.      

Легеневий метаболізм системи оксиду азоту у новонароджених з гострою дихальною недостатністю на тлі постасфіктичного синдрому

тези

Мат-ли VI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сьогодення та майбутнє медицини», 9-10 квітня 2009 р. збірник тез доповідей. – м. Вінниця: Вінницький національний мед. ун-т ім. М.І.Пирогова, 2009. – С. 86.

1

Буряк О.Г.

29.      

Нитроксидергические изменения у новорожденных при синдроме острого повреждения легких

стаття

Пульмонология. – 2009. – №1. – С. 51-54.

4

Ященко Ю.Б., Буряк А.Г.

30.      

Спосіб діагностики гострого респіраторного дистрес-синдрому в новонароджених за показниками активності протеолізу конденсату легеневого експірату

рац. пропозиція

Раціоналізаторська пропозиція № 46/09 від 02.06.2009

 

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

 

31.      

Спосіб неінвазивного визначення інтенсивності окисної модифікації білків у новонароджених при гострій дихальній недостатності

рац. пропозиція

Раціоналізаторська пропозиція № 47/09 від 02.06.2009

 

Буряк О.Г.,

Нечитайло Ю.М.

32.      

Состояние процессов липопероксидации и системы антиоксидантной защиты у новорожденных с острой дыхательной недостаточностью

стаття

Бюллетень Северного государственного медицинского университета. – 2009. – № 1 (22). – С. 66-67.

2

Буряк А.Г.

33.      

Зміни фібринолітичної активності легеневого експірату у новонародених при критичних станах на фоні різної інфузійної терапії

стаття

Современная педиатрия. – 2009. – № 3 (25). – С. 74-76. (фахове видання)

3

Ященко Ю.Б., Ященко Л.В., Буряк О.Г.

34.      

Вільнорадикальне окиснення та нітроксидергічний дисбаланс у новонароджених з гострою дихальною недостатністю

стаття

Здоровье ребенка. – 2009. – № 3 (18). – С. 93-95. (фахове видання)

3

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

35.      

Значення пероксидного окиснення білків при дихальних розладах у новонароджених

стаття

Здоровье ребенка. – 2009. – № 4 (19). – С. 106-108. (фахове видання)

3

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

36.      

Психологічні фактори у формуванні якості життя здорових дітей

тези

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2009. – № 5 (435). – С. 37. (фахове видання)

1

Ковтюк Н.І.,

Нечитайло Д.Ю., Буряк О.Г.

37.      

Показники напруженості клітинного імунітету у новонароджених з неонатальним сепсисом

тези

Перинатология и педиатрия. – 2009. – № 3 (39). – С. 172. (фахове видання)

1

Ященко Л.В., Буряк О.Г.

38.      

Стан системи неспецифічного захисту за показниками активності нейтрофільних гранулоцитів крові у новонароджених з дихальними розладами

тези

Перинатология и педиатрия. – 2009. – № 3 (39). – С. 128. (фахове видання)

1

О.Г.Буряк

39.      

НСТ-тест як показник напруженості неспецифічного імунного захисту в новонароджених при дихальній недостатності

тези

Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – Т. 9, № 4, Ч. 1. – С. 263. (фахове видання)

1

О.Г.Буряк

40.      

Дихальна недостатність у новонароджених при критичних станах. Діагностичні критерії, оцінка тяжкості стану

(огляд літератури)

стаття

Современная педиатрия. – 2009. – №5 (27). – С. 175-179. (фахове видання)

5

О.Г.Буряк

41.      

Значення процесів ліпопероксидації при дихальній недостатності у новонароджених

стаття

Львівський медичний часопис. – 2009. – Т. 15, № 4. – С. 31-34. (фахове видання)

4

О.Г.Буряк

42.      

Нітроксидергічні зміни та показники напруженості антиоксидатної системи у новонароджених при дихальних розладах на тлі дотації високих концентрацій кисню

тези

«ХИСТ» Всеукраїнський мед. журнал молодих учених: зб. наук. праць за   матеріалами VII міжнародної медико-фарм. конф. студентів та молодих вчених, 8-9 квітня 2010 р. / Академія оригінальних ідей, М-во охорони здоров’я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці: Буковинський держ. мед. ун-т, 2010. – С. 58-59.

2

Р.П.Гулик, О.Г.Буряк

43.      

A value of electro-encephalography for exposure of the remaining phenomena of perinatal pathology in children

тези

«ХИСТ» Всеукраїнський мед. журнал молодих учених: зб. наук. праць за   матеріалами VII міжнародної медико-фарм. конф. студентів та молодих вчених, 8-9 квітня 2010 р. / Академія оригінальних ідей, М-во охорони здоров’я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці: Буковинський держ. мед. ун-т, 2010. – С. 213-214.

2

D.Yu.Nechytaylo, O.G.Buriak, V.Chukwukaeme, Ay.Alallade

44.      

Pecularities of sleep and somnipathies in children of preschool age with perinatal pathology of cns of uninfectious genesis

тези

«ХИСТ» Всеукраїнський мед. журнал молодих учених: зб. наук. праць за   матеріалами VII міжнародної медико-фарм. конф. студентів та молодих вчених, 8-9 квітня 2010 р. / Академія оригінальних ідей, М-во охорони здоров’я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці: Буковинський держ. мед. ун-т, 2010. – С. 214-215.

2

D.Yu.Nechytaylo, O.G.Buriak, Ab.Moallim

45.      

Неінвазивний метод діагностики дихальних розладів легеневого походження у новонароджених при критичних станах

методичні рекомендації

Київ, 2010. – 25 с.

25

Ященко Ю.Б., Буряк О.Г.

 

46.      

Метод діагностики дихальної недостатності легеневого ґенеза у новонароджених при критичних станах

інформаційний лист

Київ, № 90-2010

4

Ященко Ю.Б., Буряк О.Г.

 

47.      

Спосіб неінвазивної діагностики дихальної недостатності легеневого типу у новонароджених при критичних станах за показниками напруженості прооксидантної системи

патент

Пат. 51298 Україна, МПК A 61 B 5/00 / Буряк О.Г., Ященко Ю.Б.; заявник і патентовласник Буковинський держ. мед. ун-т. – № u201000528 ; заявл. 20.01.10 ; опубл. 12.07.10, Бюл. № 13/2010.

-

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

48.      

Інтенсивність пероксидації білків та їх діагностична значущість в діагностиці легеневого ураження на тлі дихальної недостатності у новонароджених при критичних станах

тези

ПАГ. – 2010. – Т. 72, № 4. – С. 27-28. (фахове видання)

2

Буряк О.Г.

49.      

Метод визначення активності антиоксидантної системи у новонароджених з дихальною недостатністю паренхіматозного походження при критичних станах

рац. пропозиція

Раціоналізаторська пропозиція №29/10 від 04.03.2010

 

Буряк О.Г.,

Нечитайло Ю.М. Басистий С.І.

50.      

Нерешенные вопросы использования оксида азота в качестве маркера диагностики и лечебного средства в неонатологии

стаття

Современная педиатрия. – 2010. – № 4 (32). – С. 97-100. (фахове видання)

4

Ященко Ю.Б., Буряк О.Г.

51.      

Застосування конденсату видихуваного повітря як біологічного середовища для імуно-біохімічних досліджень

стаття

Вісник соціальної гігієни та ООЗ України. – 2010. – № 2. – С. 35-38. (фахове видання)

4

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б., Нечитайло Д.Ю., Басистий С.І.

52.      

Ефективність Даларгіну при лікуванні больового синдрому у дітей, хворих на ерозивний гастродуоденіт

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : ІІ науковий симпозіум, 21 травня 2010 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 39-40.

2

Нечитайло Д.Ю., Міхєєва Т.М., Буряк О.Г.

53.      

Медикаментозна корекція вегетативних розладів у дітей з хронічним ерозивним гастродуоденітом

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : ІІ науковий симпозіум, 21 травня 2010 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 40-41.

2

Нечитайло Д.Ю., Міхєєва Т.М., Буряк О.Г.

54.      

Environmental actualities and children health in Ukraine and Chernivtsi region

тези

Zdrowie dzieci a czynniki srodowiś-kowe, klimatyczne i śpołeczne : XVІ Miedzynarodowa konferencja naukowa, 20-21 czerwca 2010 : zbior streszczen.. – Legnica, 2010. – P. 9.

1

Y. Nechytaylo,

I. Shkrobanets,

O. Buryak

55.      

Острая гипоксия как фактор активации свободнорадикального окисления на фоне нарушения адаптации ребенка после рождения

тези

Современные методы диагностики и лечения в реаниматологии : научно-практическая конференция молодых учёных НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН, 8 декабря 2010 г. : тезисы докл. – М. – С. 4-7.

4

А.Г.Буряк

56.      

Чинники активації вільнорадикального окиснення білків у новонароджених з тяжкою дихальною недостатністю

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. –               Т. IX, № 3 (33). –  С. 18-20. (фахове видання)

3

О.Г.Буряк, Ю.Б.Ященко, Д.Ю.Нечитайло

 

57.      

Стан вільнорадикального окиснення білків та основні чинники його активації у новонароджених з тяжкою дихальною недостатністю

тези

Здорова дитина: основи раціонального харчування : VI науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю, 18 лютого 2011 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 39-40.

2

Буряк О.Г.,

Нечитайло Д.Ю., Галюк Т.С.

58.      

Комлаєнтність, як прогностичний фактор перебігу дискінезій жовчовивідних шляхів

тези

Здорова дитина: основи раціонального харчування : VI науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю, 18 лютого 2011 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 59-60.

2

Нечитайло Д.Ю., Буряк О.Г.

59.      

Стан оксидантно-прооксидантної системи у новонароджених з тяжкою дихальною недостатністю

тези

«ХИСТ» Всеукраїнський мед. журнал молодих учених. – 2011. – Вип. 13. – С. 84.

(VIІІ міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених, 29-30 березня 2011 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 84.)

1

О.В.Загарійчук,

О.Г.Буряк

60.      

Конденсат видихуваного повітря в діагностиці та оцінці ефективності лікування захворювань органів дихання у новонароджених з дихальним дистресом

тези

Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи : науково-практична конференція з міжнародною участю, 14 квітня 2011 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 33-35.

3

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

 

61.      

Нитроксидергические изменения и показатели напряженности антиоксидатной системы у новорожденных при дыхательных расстройствах на фоне дотации высоких концентраций кислорода

тези

Жизнеобеспечение при критических состояниях : 13-я Всероссийская конференция  РАМН НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН, ФГУ «3-й ЦВКГ МО РФ им. А.А.Вишневского»29-31 марта 2011 г. : тезисы докл. – Москва. – С. 30.

1

А.Г.Буряк

62.      

Особливості викладання пропедевтичної педіатрії іноземним студентам на англійській мові

тези

Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції : навчально-методична конференція, 20 квітня 2011 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 159.

1

Нечитайло Д.Ю., Буряк О.Г.

63.      

Стан ферментативної ланки антиоксидантної системи у новонароджених із паренхіматозною дихальною недостатністю при критичних станах

тези

Новини і перспективи медичної науки : XI наукова конференція студентів і молодих учених, 13-15 квітня 2011 р. : тези допов. – Дніпропетровськ. – С. 112-113.

2

Буряк О.Г.,

Смандич В.С.

 

64.      

Інтенсивність ліпопероксидації конденсату видихуваного повітря у новонароджених із паренхіматозною дихальною недостатністю

тези

XV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених : Всеукраїнська науково-практична конференція, 27-29 квітня 2011 р. : тези допов. – Тернопіль. – С. 111.

1

Буряк О.Г.,

Падурару Т.Ю., Татарчук І.Ю.

65.      

Sleep desorders in children with hypoxic-ishemic encephalopathy in anamnesis

тези

Працюємо, творимо, презентуємо : 80-а ювілейна науково-практична конференція студентів і молодих учених за участю міжнародних спеціалістів, 7-8 квітня 2011 р. : тези допов. – Івано-Франківськ. – С. 114-115.

2

Nechytaylo D.Yu., Buriak O.G.,

Sachinkumar Patel

66.      

Вплив негативних чинників на розвиток дихальної недостатності легеневого ґенеза на тлі нітрозитивного стреса у новонароджених при критичних станах

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. Х, № 2 (36), Ч. 1. – С. 6-8. (фахове видання)

3

Буряк О.Г.

67.      

Негативні чинники активації окисної модифікації білків у новонароджених із дихальною недостатністю при критичних станах

тези

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – Т. 73, № 4. – С. 32. (фахове видання)

1

О.Г.Буряк, Ю.Б.Ященко, Д.Ю.Нечитайло, Т.М.Міхєєва

68.      

Оптимізація діагностики паренхіматозної дихальної недостатності шляхом визначення показників ліпопероксидації конденсату видихуваного повітря у новонароджених при критичних станах

стаття

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2011. – Т. 1 № 1. – С. 65-68.

4

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

69.      

Монооксид нітрогену – діагностична та прогностична цінність у діагностиці дихального дистресу легеневого ґенезу в новонароджених на тлі дотації високих концентрацій кисню

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. Х, № 4 (38). – С. 21-23. (фахове видання)

3

Буряк О.Г.

70.      

Стан системи антиоксидантного захисту при паренхіматозній дихальній недостатності на тлі оксидативного стресу в новонароджених при критичних станах

стаття

Львівський медичний часопис. – 2011. – Т. XVII, № 3. – С. 22-25. (фахове видання)

4

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

71.      

Діагностична значимість показників окисної модифікації білків в діагностиці дихальної недостатності паренхіматозного походження у новонароджених при критичних станах

стаття

Современная педиатрия. – 2011. – № 6 (40). – С. 100-102. (фахове видання)

3

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

72.      

Спосіб неінвазивного визначення інтенсивності процесів ліпопероксидації у новонароджених при дихальній недостатності

рац. пропозиція

Раціоналізаторська пропозиція № 13/12 від 01.02.2012

 

Буряк О.Г.,

Нечитайло Ю.М.

73.      

Визначення показників пероксидації легеневого експірату в якості маркерів неінвазивної діагностики дихального дистресу у новонароджених при критичних станах

тези

93-підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету, 14, 15, 20 лютого 2012 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 223-224.

2

Буряк О.Г.

74.      

Characteristics of a fine motor function in children with prenatal neurological pathology

тези

Новітні технології в медицині : IХ Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених (86-й щорічний науковий форум), 4-5 квітня 2012 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 30.

1

D.Yu.Nechytailo, O.G.Buriak, R.Patalia

75.      

Features of gastroduodenal pathology in children hospitalized in surgical department

тези

Новітні технології в медицині : IХ Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених (86-й щорічний науковий форум), 4-5 квітня 2012 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 31.

1

D.Yu.Nechytailo, O.G.Buriak, P.Sharukhkhan

76.      

Tension of oxidant-prooxydant systems of condensate in expired air in newborns with respiratory distress

тези

Актуальні питання медицини: сучасний стан та шляхи розвитку : міжнародна науково-практична конференція, 23-24  березня 2012 р. : тези допов. – Львів. – С. 14-15.

2

Buriak O.G.,

Nechytaylo D.Yu.

77.      

Сучасний підхід до оволодіння студентами практичних навичок і вмінь на базі кафедри пропедевтики дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету

тези

Ребёнок и общество: проблемы здоровья, развития и питания :

ІV Конгресс педиатров стран СНГ, 25-26 квітня 2012 р. : тези допов. – Львів. – С. 395.

1

Ю.М.Нечитайло, О.Г.Буряк, Д.Ю.Нечитайло

78.      

Ендокринна система у дітей

навчальний посібник

Чернівці: БДМУ, 2012. ІІ вид., переробл. та допов. – 124 с., іл. (Рекомендовано ЦМК МОЗ України та МОН України)

124

Ю.М.Нечитайло, О.Г.Буряк, Д.Ю.Нечитайло, І.Д.Шкробанець

79.      

Інформаційні технології навчання в самостійній роботі студентів під час вивчення пропедевтичної педіатрії

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід проблеми, інновації та сучасні технології :

навчально-методична конференція, 18 квітня 2012 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 154-155.

2

Ю.М.Нечитайло, О.Г.Буряк, Д.Ю.Нечитайло

80.      

Оценка общего состояния новорожденных с тяжелой дыхательной недостаточностью при критических ситуациях по шкале SNAP II and SNAPPE II

тези

Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста : 19-я Всероссийская (52-я «Всесоюзная») научная конференция студентов и молодых ученых, 22-23 апреля 2012 г. : тезисы докл. – Орел. – С. 50.

1

Буряк А.Г.

81.      

Використання дистанційного навчання системи «MOODLE» в практиці викладання пропедевтики дитячих хвороб студентам 3-го курсу

тези

Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації :

Всеукраїнська навчально-наукова конференція, присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, 26-27 квітня 2012 р. : тези допов. – Тернопіль. – С. 365.

1

Д.Ю.Нечитайло,

О.Г.Буряк

82.      

Дихальна недостатність у новонароджених (патогенез, клініка, неінвазивні методи діагностики та принципи інтенсивної терапії)

монографія

Чернівці : Медуніверситет, 2012. – 192 с.

192

Ященко Ю.Б., Буряк О.Г.

83.      

Метод діагностики дихальної недостатності легеневого походження у новонароджених при критичних станах

тези

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Т. ІІ, № 1 (3). – С. 147-148.

2

Ященко Ю.Б., Буряк О.Г.

84.      

Неінвазивна діагностика дихальної недостатності паренхіматозного походження у новонароджених при критичних станах

стаття

Перинатология и педиатрия. – 2012. – № 2. – С. 65-67. (фахове видання)

3

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

85.      

Спосіб ранньої діагностики паренхіматозного ушкодження у новонароджених з дихальним дистресом при критичних станах за показниками напруженості антиоксидантної системи

патент

Пат. 72243 Україна, МПК A 61 B 5/00 / Буряк О.Г., Ященко Ю.Б.; заявник і патентовласник Буковинський держ. мед. ун-т. – № u201201447 ; заявл. 13.02.12 ; опубл. 10.08.12, Бюл. № 15/2012.

-

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

86.      

Дихальна недостатність у новонароджених (патогенез, клініка, неінвазивні методи діагностики та принципи інтенсивної терапії)

авторське право на твір

А.с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44822 від 23.07.2012 Дихальна недостатність у новонароджених (патогенез, клініка, неінвазивні методи діагностики та принципи інтенсивної терапії) : монографія / Ю. Б. Ященко, О. Г. Буряк (Україна). – № 44822 ; заявл. 22.05.2012 р.

 

Ященко Ю.Б., Буряк О.Г.

87.      

Спосіб неінвазивної діагностики дихальної недостатності легеневого ґенезу у новонароджених при критичних станах за показниками напруженості прооксидантної системи

інформаційний лист

Київ, № 149-2012

4

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

88.      

Growth and development of the child

навчальний посібник

Чернівці: БДМУ, 2012. – 152 с., іл. (Рекомендовано ЦМК МОЗ України та МОН України)

152

Ю.М.Нечитайло,

Д.Ю.Нечитайло, О.Г.Буряк

89.      

Застосування шкали NTISS з метою оцінки тяжкості стану та агресивності лікування у новонароджених з тяжкою дихальною недостатністю при критичних станах

тези

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2012. – Т. 2, № 1. – С. 19 (Актуальні проблеми педіатрії :  VІІІ конгрес педіатрів України, 9-11 жовтня 2012 р. : тези допов. – Київ)

1

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б., Нечитайло Д.Ю., Міхєєва Т.М.

90.      

Спосіб неінвазивної діагностики дихального дистресу легеневого ґенезу у новонароджених шляхом визначення рівня білкових карбонілів в легеневих експіратах

тези

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. - № 3. – С. 272-273. (фахове видання)

2

О.Г.Буряк, А.В.Рибарчук

91.      

Оцінка тяжкості стану та агресивності лікування у новонароджених із дихальним дистресом при критичних станах за допомогою шкали NTISS

стаття

Здоровье ребенка. – 2012. – № 5. – С. 89-92. (фахове видання)

4

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

92.      

Монооксид нітрогену як чинник активації прооксидантної системи на тлі дотацій високих концентрацій кисню у новонароджених з тяжкими дихальними розладами

стаття

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Т. ІІ, № 3 (5). – С. 48-53.

6

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

93.      

Диагностика паренхиматозной дыхательной недостаточности у новорожденных по показателям активности липопероксидации конденсата выдыхаемого воздуха

тези

Жизнеобеспечение при критических состояниях : 14-я Всероссийская конференция, 17-18 октября 2012 г. : тезисы докл. – Москва. – С. 54-55.

2

Буряк А.Г.

94.      

Застосування препарату Еглоніл у дітей із синдромом подразненого товстого кишківника

тези

Проблеми та здобутки дитячої гастроентерології : І науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю, 15 листопада 2012 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 46-47.

2

Нечитайло Д.Ю., Буряк О.Г.,

Міхєєва Т.М.

95.      

Проблеми формування здорового способу життя у дітей шкільного віку

тези

Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків : науково-практична конференція, 7-8 листопада 2012 р. : тези допов. – Харків. – С. 92-93.

2

В.Е. Кардаш, О.Г. Буряк,

Г.Г. Марараш

 

96.      

Досвід викладання іноземним студентам на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб

стаття

Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 108-110. (фахове видання)

3

Ю.М.Нечитайло, О.Г.Буряк, Д.Ю.Нечитайло

97.      

Спосіб ранньої діагностики дихального дистресу паренхіматозного походження у новонароджених за показниками активації прооксидантної системи конденсату видихуваного повітря

галузеве

нововведення

Реєстр галузевих нововведень № 36. – 2012 (реєстр. № 290/36/12)

 

Буряк О.Г.,

Ященко Ю.Б.

98.      

Спосіб ранньої діагностики легеневого ушкодження при дихальному дистресі у новонароджених при критичних станах

галузеве

нововведення

Реєстр галузевих нововведень № 36. – 2012 (реєстр. № 291/36/12)

 

Ященко Ю.Б.,

Буряк О.Г.

 

99.      

Визначення монооксид нітрогену в легеневих експіратах для неінвазивної діагностики паренхіматозної дихальної недостатності у новонароджених

тези

94-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету, 18, 20, 25 лютого 2013 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 162-163.

2

О.Г.Буряк, Д.Ю.Нечитайло

100.   

Оптимізація взаємодії пари «мати-дитина» при грудному вигодовуванні дітей першого року життя

тези

«Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2013, вип. 15. – С. 264.

1

І.С.Семань-Мінько, О.Г.Буряк, В.В.Патрабой

101.   

Application of scales of severity evaluation in newborns with respiratory failure in critical condition

стаття

Актуальні питання сучасної перинатології : науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю, 4-5 квітня 2013 р. : зб. статей. – Чернівці. – С. 233-236.

4

Buriak O.G.,

Nechytailo D.Yu.

102.   

Особливості фізичного розвитку немовлят при грудному вигодовуванні у сучасних умовах

стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. – № 2 (12). – С. 40-42. (фахове видання)

3

І.С.Семань-Мінько, О.Г.Буряк, Д.Ю.Нечитайло

103.   

Перспективи викладання пропедевтичної педіатрії іноземним студентам 3-го курсу із використанням дистанційних форм навчання

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології : навчально-методична конференція, 15 квітня 2013 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 108-109.

2

Д.Ю.Нечитайло, О.Г.Буряк

104.   

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології : навчально-методична конференція, 15 квітня 2013 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 25-26.

2

В.Е.Кардаш, Г.Г.Марараш, О.Г.Буряк

105.   

Роль студентського наукового гуртка в професійній підготовці лікаря-педіатра

тези

Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України на новому етапі : Х ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18-19 квітня 2013 р. : тези допов. – Тернопіль. – С. 57-58.

2

О.Г. Буряк,

Д.Ю. Нечитайло, Н.І. Ковтюк,

І.С. Семань-Мінько

106.   

Щоб немовля було щасливе

стаття

Молодий буковинець. – 2013. – № 53 (від 13-14 травня). – С. 6.

1

Буряк О.Г.

107.   

Environment risk factor for fetal hypoxia and newborn asphyxia

тези

Zdrowie dzieci w różnych srodowiskach – problemy diagnostyczne, epidemiologiczne, leczenie, profilaktyka, promocja zdrowia : XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 maja 2013 : abstraktów. – Legnica. – S. 38-39.

2

Buriak O.G.,

Nechitailo Y.M.

108.   

Оценка общего состояния новорожденных с дыхательным дистрессом в условиях отделения интенсивной терапии по шкале SNAP II and SNAPPE II

тези

Теоретические и практические аспекты медицинской науки : 67 научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, 05 апреля 2013 г. : тезисы докл. – Самарканд. – С. 151-152.

2

Буряк А.Г.

109.   

Сучасні особливості грудного вигодовування дітей першого року життя та догляду за ними

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 2 (66). – С. 97-101. (фахове видання)

5

Ю.М. Нечитайло, І.С. Семань-Мінько,

О.Г. Буряк

110.   

Стандартизовані шкали оцінки тяжкості стану хворих при критичних станах та їх застосування в неонатальній практиці

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Т. ХІІ, № 2 (44). – С. 203-206. (фахове видання)

4

Буряк О.Г.

111.   

Сучасні тенденції грудного вигодовування немовлят та особливості взаємодії пари «мати-дитина»

стаття

Здоровье ребенка. – 2013. – № 3 (46). – С. 96-100. (фахове видання)

5

І.С.Семань-Мінько, Ю.М.Нечитайло, О.Г.Буряк

112.   

Діагностично-прогностичне значення супероксиддисмутази у верифікації дихальної недостатності легеневого ґенезу у новонароджених

стаття

Досягнення біології та медицини. – 2013. – № 1. – С. 27-30. (фахове видання)

4

О.Г.Буряк

113.   

Показники зміни активності нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові у новонароджених при гострому ушкодженні легень

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2013. – № 3 (67), Ч. 2. – С. 87-89. (фахове видання)

3

Ю.Б.Ященко, О.Г.Буряк, І.Д.Шкробанець, Н.Д.Павлюкович

114.   

Методологічні особливості скринінгового дослідження функціонального стану серцево-судинної системи в школярів

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Т. XII, № 3 (45). – С. 123-126. (фахове видання)

4

Д.Ю.Нечитайло, Т.М.Міхєєва, О.Г.Буряк

115.   

Особливості клінічного перебігу деяких форм ішемічної хвороби серця залежно від супутньої патології

 

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Т. XII, № 3 (45). – С. 127-132. (фахове видання)

6

Н.Д.Павлюкович, І.Д.Шкробанець, О.Г.Буряк, О.В.Павлюкович

116.   

Особливості психомоторного розвитку немовлят при грудному вигодовуванні у сучасних умовах

стаття

Одеський медичний журнал. – 2013. – № 5 (139). – С. 55-58. (фахове видання)

4

І.С.Семань-Мінько, О.Г.Буряк, І.Д.Шкробанець, Д.Ю.Нечитайло

117.   

Оцінка загального стану новонароджених з дихальним дистресом при критичних станах за шкалою SNAP II and SNAPPE II

стаття

Современная педиатрия. – 2013. – № 7 (55). – С. 38-41. (фахове видання)

4

 

 

О.Г.Буряк

118.   

Неонатологія. Частина І: Організація неонатологічної допомоги. Фізіологія періоду новонародженості.

навчальний посібник

Чернівці: БДМУ, 2014. – 147 с. (Рекомендовано ЦМК БДМУ)

147

Ю.Д. Годованець, Ю.М.Нечитайло,

О.Г.Буряк,
Н.О. Попелюк, О.С. Годованець, А.Г. Бабінцева

119.   

Застосування стандартизованих шкал оцінки тяжкості стану неонатальній практиці

тези

95-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету, 17, 19, 24 лютого 2014 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 175-176.

2

Буряк О.Г.

120.   

Оцінка ризику розвитку артеріальної гіпертензії у школярів з нефрологічною патологією

тези

«Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2014, вип. 16. – С. 234.

1

Нечитайло Д.Ю., Заболотна І.Е., Буряк О.Г.

121.   

Надлишкова маса тіла як чинник ризику розвитку артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віку

тези

«Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2014, вип. 16. – С. 235.

1

Буряк О.Г.,

Заболотна І.Е., Нечитайло Д.Ю.

122.   

Проведення скринінгового дослідження артеріального тиску у школярів з хронічними гастродуоденітами

стаття

Wiadomości Lekarskie. – 2014. – Т. 67, № 2, ч. ІІ. – С. 362-364.

3

Д.Ю. Нечитайло, Т.М. Міхєєва, О.Г. Буряк,

І.Е. Заболотна

123.   

Оцінка загального стану новонароджених із дихальним дистресом в умовах відділення інтенсивної терапії за шкалою SNAP II and SNAPPE ІІ

тези

Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації : 76-й Міжнародний Медичний Конгрес наукового товариства творчої молоді, 23-25 квітня 2014 р. : тези допов. – Донецьк. – С. 83.

1

Буряк О.Г.

124.   

Verification of the genesis of pulmonary respiratory insufficiency in newborns by determination of parameters of antioxidant defense in the lung expirates

тези

Актуальные вопросы медицинской науки : 68 научно-практическая конференция, 5 апреля 2014 г. : тезисы докл. – Самарканд. – С. 214-215.

2

Rybarchuk A.V., Polskoj J.V.,

Burjak O.G.

125.   

Основи першої долікарської допомоги

навчально-методичний посібник

Чернівці: БДМУ, 2013. – 359 с. (Рекомендовано ЦМК з ВМО МОЗ України)

359

Зуб Л.О.,

Сидорчук Р.І., Федів О.І.,

Хомко О.Й.,

Борейко Л.Д., Буряк О.Г. та ін.

126.   

Діагностичні можливості визначення в легеневих експіратах глутатіонпероксидази у верифікації паренхіматозної дихальної недостатності у новонароджених

стаття

Перинатология и педиатрия. – 2014. – № 2 (58). – С. 90-92. (фахове видання)

3

Буряк О.Г.

127.   

Робота наукового товариства молодих вчених та студентів на кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології : навчально-методична конференція, 23 квітня 2014 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 50-51.

2

Буряк О.Г.,

Нечитайло Д.Ю.

128.   

Викладання пропедевтичної педіатрії студентам третього курсу спеціальності «Педіатрія» із використанням серверу дистанційного навчання

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології : навчально-методична конференція, 23 квітня 2014 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 125.

1

Нечитайло Д.Ю., Буряк О.Г.

129.   

Активація процесів ліпопероксидації

та її особливості у новонароджених

з дихальною недостатністю

при критичних станах

стаття

Медичний форум. – 2014. – № 2 (02). – С. 34-40.

7

Буряк О.Г.,

Оліник О.Ю.

130.   

Активация антиоксидантной защиты у новорожденных с острой дыхательной недостаточностью на фоне интенсификации процессов липопероксидации

тези

Экспериментальная и клиническая медицина. – 2014. – № 3. – С. 127-128.

2

Буряк А.Г.

131.   

Досвід викладання педіатрії в контексті підготовки спеціалістів первинної медичної допомоги

стаття

Медична освіта. – 2014. – № 3 (додаток). – С. 38-40.

3

Буряк О.Г.,

Нечитайло Ю.М.

132.   

Features of the condition of microcirculation in school-age children with arterial hypertension

стаття

Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2014. – № 9-10. – С. 86-89.

4

Nechytailo Y.M., Nechytailo D.Y., Buriak O.G.

133.   

Верифікація дихальної недостатності легеневого ґенеза у новонароджених за визначенням показників антиоксидантного захисту в легеневих експіратах

тези

XV конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 16-18 жовтня 2014 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 92.

1

Буряк О.Г.

134.   

Experience of teaching of pediatrics in the context of  the training of primary health care specialists

стаття

European Conference

on Education and

Applied Psychology : 5th International scientific conference, 23th December 2014 : collection of articles. – Vienna, Austria. – Р. 15-18.

4

Nechytailo Y.M., Buriak O.G., Nechytailo D.Y.

135.   

Особливості розвитку та сну немовлят при природному вигодовуванні та функціонального стану матерів-годувальниць

стаття

Journal of Clinical and Experimental Medical Researches. – 2014. – № 2 (4). – С. 491-497.

(фахове видання)

7
Семань-Мінько І.С., 

Буряк О.Г., 

Нечитайло Д.Ю.

136.   

Визначення показників прооксидантної системи для неінвазивної діагностики дихальної недостатності легеневого генезу у новонароджених

тези

96-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету, 16, 18, 23 лютого 2015 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 194-195.

2

Буряк О.Г.

137.   

Діагностичні можливості показників антиоксидантного захисту у верифікації дихальної недостатності легеневого ґенеза у новонароджених

тези

«Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2015, вип. 17. – С. 290.

1Левченко І.В., Буряк О.Г.,

Хомко Б.О.

138.   

Indicators of tension of nonspecific host defense in newborns with respiratory failure

тези

Вопросы современной медицинской науки : 69 научная конференция студентов-медиков с международным участием, 3-4 апреля 2015 г. : тезисы докл. – Самарканд. – С. 222-223.

2

Buriak O.G.

139.   

Актуальність використання симуляційних технологій навчання при викладанні педіатрії студентам випускних курсів

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології : навчально-методична конференція, 22 квітня 2015 р. : тези допов. – Чернівці. – С. 131-132.

2

Нечитайло Ю.М., Буряк О.Г.

140.   

Organization of interaction during breastfeeding in the dyad «mother-child»

стаття

The unity of science. – 2015. – № 2. – Р. 127-128.

 

2Buriak O.G., Nechytailo D.Y., Seman-Minko I.S.,

Pavliukovych O.V.

141.   

The role of Quinapril in the correction of the endothelial dysfunction in patients with peptic ulcer of the stomach and duodenum, combined with diabetes mellitus

стаття

The unity of science. – 2015. – № 2. – Р. 163-165.

3

Olinyk O.Yu., Buriak O.G.

142.   

Віддалені наслідки перинатального ураження ЦНС гіпоксично-ішемічного ґенезу та шляхи корекції залишкових явищ у дітей дошкільного віку

монографія

Чернівці : Медуніверситет, 2015. – 151 с.

151

Нечитайло Д.Ю., Буряк О.Г.

143.   

Особливості викладання пропедевтичної педіатрії в рамках імплементації нової редакції закону «Про вищу освіту»

тези

Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України : Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 21-22 травня 2015 р. : тези допов. – Тернопіль. – С. 354.

1

Нечитайло Ю.М., Буряк О.Г.

144.   

Experience in teaching of foreign students in the department of pediatrics, neonatology and perinatal medicine

стаття

European Conference

on Education and

Applied Psychology : 9th International scientific conference, 27th November 2015 : collection of articles. – Vienna, Austria. – Р. 8-11.

4

Buriak O.G., Nechytailo D.Yu., Mararash H.G.

 

Comments