Громадська організація
„Буковинська медико-екологічна асоціація (БукМЕА)”

Повна назва Асоціації українською мовою: „Громадська організація „Буковинська медико-екологічна асоціація”, скорочена назва - "БукМЕА", англійська назва – “NGO “Bukovinian medico-environmental association”, “BukMEA” .
БукМЕА є обласною громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів її членів та принципів добровільності у відповідності до Конституції України, Закону України „Про об'єднання громадян”, інших чинних законодавчо-нормативних актів України та цього Статуту. Асоціація є юридичною особою відповідно до законодавства України. Асоціація діє на принципах самоврядування, законності та гласності, рівноправності її членів. Асоціація вільна у виборі напрямів своєї діяльності.
БукМЕА може від свого імені придбавати майно, набувати майнові та немайнові права, виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді. Вона може засновувати або вступати у міжрегіональні та міжнародні громадські неурядові організації, створювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні договори, угоди, контракти, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
Метою створення Асоціації є захист правових, економічних, соціальних та інших інтересів своїх членів, а також сприяння поширенню сучасних медичних та екологічних знань у суспільстві, покращенню стану здоров’я населення, особливо дітей.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦЇ

Сприяння розвитку високопрофесійної медичної амбулаторної допомоги усім верствам населення, особливо дітям та підліткам, шляхом поширення серед спеціалістів-медиків сучасної наукової інформації, а серед населення – сучасних знань щодо здорового способу життя, харчування, впливу екологічних та інших факторів. Сприяння створенню умов для отримання населенням повної інформації про стан свого здоров’я та результати впливу на нього факторів зовнішнього середовища. Сприяння організації в області високопрофесійного консультування та всебічного обстеження населення, насамперед дітей та підлітків, сучасними інструментальними та лабораторними методами. Співпраця з іншими медико-екологічними, медичними та фармацевтичними  організаціями, установами, підприємствами, фірмами, а також виробниками медичного обладнання, дитячого харчування і предметів догляду за дітьми та хворими особами тощо в напрямах діяльності Асоціації. Задоволення та захист професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, економічних та інших спільних інтересів членів Асоціації.

 НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

            Для досягнення своєї мети та забезпечення виконання статутних завдань Асоціація в установленому чинним законодавством України порядку:
 • Вносить пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування щодо вдосконалення організації управління медичною та екологічною службою області.
 • Засновує власні підприємств, госпрозрахункові установи та організації для надання кваліфікованої медичної допомоги дорослим та дітям, виробництва медичного обладнання та лікарських засобів.
 • Налагоджує зв'язки та співпрацю з асоціаціями, союзами, спілками, іншими громадськими організаціями, установами і організаціями України та інших країн у напрямах статутної діяльності Асоціації.
 • Організовує написання і здійснює видання вітчизняної, переклад і видання іноземної навчальної, наукової та науково-популярної літератури в галузях медицини та екології шляхом створення видавництв.
 • Сприяє організації виробництва нового медичного обладнання, лікарських засобів та засобів догляду за дітьми та хворими, дослідженню (у тому числі клінічній апробації) та впровадженню у медичну практику сучасних обладнання, лікарських засобів, засобів догляду за дітьми та хворими.
 • Проводить семінари, науково-практичні конференції, симпозіуми, конгреси, зустрічі, збори, тренінги, учбові курси та інші заходи.
 • Пропагує досягнення та можливості сучасної науки в лікуванні та профілактиці різних захворювань, а також сучасні екологічні знання у засобах масової інформації.
 • Засновує власні засоби масової інформації.
 • Співпрацює з вітчизняними та іноземними виробниками медичного обладнання, у тому числі лабораторного, лікарських засобів, засобів догляду за дітьми та хворими тощо.
 • Співпрацює з різними науковими установами як в Україні, так і за її межами з питань організації і проведення наукових досліджень оцінки стану здоров’я та збереження здоров’я, оцінки впливу екологічних факторів на стан здоров’я дітей, підлітків та дорослих.
 • Сприяє викладанню в медичних навчальних закладах різних рівнів акредитації предметів медико-біологічного профілю на сучасному науковому рівні.
 • Сприяє впровадженню в лікувальних та лікувально-профілактичних закладах області методів сучасного моніторингу стану здоров’я та впливу екологічних факторів на стан здоров’я дітей, підлітків та дорослих.
 • Сприяє створенню місць доступу в глобальну мережу Інтернет для членів Асоціації, лікарів, науковців та спеціалістів-екологів, а також створенню місць офф-лайнового доступу до сучасної медико-екологічної інформації.
 • Сприяє створенню умов для клінічної апробації членами Асоціації, лікувальними, науковими та учбовими закладами області медичного профілю медичного обладнання, лікарських засобів, засобів догляду за дітьми та хворими.
 • Сприяє участі членів Асоціації,  вітчизняних спеціалістів різного профілю у державних та недержавних, вітчизняних і міжнародних організаціях будь-якого рівня, організовує поїздки членів Асоціації, інших науковців на симпозіуми, конференції, конгреси тощо, які провадяться в Україні та за кордоном.
 • Сприяє  створенню та діяльності кабінетів оцінки здоров’я дітей та дорослих, залученню висококваліфікованих спеціалістів, у тому числі вузького профілю, для консультування в них.
 • Сприяє створенню науково-дослідницьких інститутів, лабораторій, центрів та інших установ з метою наукового дослідження оцінки стану здоров’я та збереження здоров’я, оцінки впливу екологічних факторів на стан здоров’я дітей, підлітків та дорослих.
 • Сприяє створенню лікувально-профілактичних закладів, робота яких спрямована на здійснення оцінки та підтримання здоров’я дітей та дорослих на донозологічному етапі.
 • Висуває в установленому порядку кандидатів до Академії наук України, на присвоєння звання заслуженого діяча науки та заслуженого лікаря, на здобуття державних премій та інших державних та недержавних відзнак.